top of page

FAQ

Przydatne informacje

Co to jest X-Nation?

X-Nation to nowy i pionierski klub e-sportowy, zrzeszający wielu graczy różnych dyscyplin. Został założony przez pasjonatów oraz miłośników gier komputerowych. Został założony z myślą o daniu szansy każdemu graczowi, przy jednoczesnym zachowaniu fundamentalnej wartości jaką jest profesjonalizm. Nasz zespół budują ludzie z pasją. Tworzymy najlepszą atmosferę dla naszych graczy oraz pomagamy im pokonywać wszelkie przeszkody, aby mogli dawać świetne występy oraz czerpać z nich super zabawę w koleżeńskiej i drużynowej atmosferze...

Co oferuje X-Nation?

X-Nation oferuje rozgrywki trzech mega gier CS, Valorant i LoL... Doświadczeni i zaawansowani gracze pomogą Wam poznać tajniki gier, częste treningi pozwolą na szybkie podbicie umiejętności i zdobycie doświadczenia. W zależności od wybranej sekcji, mamy w ofercie rozgrywki w Counter Strike: Global Offensive, Valorant oraz League of Legends!!! Posiadamy serwery dedykowane dla graczy…

Co zrobić aby zostać członkiem klubu X-Nation?

Aby zostać członkiem klubu należy zgłosić się do zarządu, wypełnić ankietę, posiadać trochę wolnego czasu i sporo chęci :). Sekcje oraz drużyny będą spotykać się co najmniej 4 godziny w tygodniu. Czas będzie poświęcony na techniki gry, opracowywanie strategii oraz pracę w zespole.

 

Minimalne wymagania sprzętowe do gry zdalnej:

8 GB wolnego miejsca na dysku,

procesor 2 GHz,

Windows 7 lub wyższy

2 GB RAM,

karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0.

Akcesoria: mikrofon i słuchawki lub zestaw słuchawkowy.

Umowa członkowska X-Nation.org

 

1. Na podstawie niniejszej umowy X-Nation.org z siedzibą w Baranowie przyjmuje w/w osobę w poczet członków oraz zobowiązuje się wydać Kartę Członkowską

 

2. Członek Klubu ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z regulaminem klubu stanowiącym integralną część niniejszej umowy

 

3. Członek Klubu oraz jego przedstawiciel ustawowy jeżeli wymaga, niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu klubu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

4. Członek Klubu oraz jego przedstawiciel ustawowy jeżeli wymaga, niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub. Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi bodźcami zewnętrznymi, epilepsją itp.

 

5. Dane osobowe Członków Klubu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub wyłącznie w celach związanych z realizacją zawartych z Klubem umów. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.

 

6. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas: 12 licząc od dnia podpisania umowy. Umowa może się odnowić na czas nieokreślony w przypadku braku jej wypowiedzenia lub zakończenia subskrypcji.

 

7. Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi Klubowicz zobowiązuje się do zapłaty aktualnie obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy ceny, zgodnie z cennikiem Klubu, płatność: przelew, płatne do 10 każdego miesiąca. Płatność składki jest dobrowolna.

Nr konta Zybel sp. z o.o.
79 8980 0009 2048 0072 5091 0003 EsBank

Tytuł przelewu: Subskrypcja Imię Nazwisko

Umowa zostaje zawarta na odległość(przez akceptację regulaminu na stronie x-nation.org)

Regulamin X-Nation.org

I. Zasady ogólne

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Klubu X-Nation.org

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin X-Nation.org”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Zybel sp. z o.o.

 2. Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Zybel sp. z o.o. 

 3. Klub X-Nation.org świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu sportu i e-sportu na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Zybel sp. z o.o.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2021.

 

II. Zawarcie umowy i członkostwo w Klubie

 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez X-Nation.org („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”), zawiera umowę o korzystanie z usług X-Nation.org („Umowa”), z firmą Zybel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474527 , prowadzącą kluby pod marką X-Nation.org w różnych lokalizacjach oraz „online”, przy czym niniejsza Umowa może dotyczyć każdej z aktualnych lokalizacji, po wniesieniu stosownej opłaty przez Klubowicza zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba, która zawarła umowę określana jest dalej „Klubowiczem”.

 2. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana poprzez założenie konta w serwisie X-Nation.org, podpisaniem umowy oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.

 3. Zawarcie umowy jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klubowicz oraz jego przedstawiciel ustawowy jeżeli jest, zapoznał się z Regulaminem.

 4. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba niepełnoletnia.

 5. Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego.

 6. Klub  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy.

 7. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową, Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klub zwraca wszystkie otrzymane płatności chyba, że Klubowicz rozpoczął korzystanie z Klubu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Korzystanie z usług Klubu następuje po opłaceniu opłaty członkowskiej (na określoną usługę).

 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też nie prolonguje opłaty na późniejszy termin.

 10. W przypadku choroby Klubowicza, jest możliwość zawieszenia członkostwa, za okazaniem oświadczenia lekarskiego. Klub zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.

 11. Instruktorzy decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania serwerów treningowych.

 12. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.

 13. Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.

 14. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.

 15. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć, „skrinów”, filmów z treningów oraz zawodów.

 16. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu.

 17. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 18. Wykupienie usługi członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, a rozwiązanie wszelkich kwestii spornych, zostaje w gestii właściciela Klubu.

 

III. Rozliczenia

1. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony (3, 6, 12 lub 24 miesiące) lub nieokreślony. Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Członek Klubu, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, wyśle maila drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to każda ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 30 dniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli wypowiedzenia umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nim związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

2. Każdemu Członkowi Klubu po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiony dowód sprzedaży, a faktura wydana Członkowi Klubu na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail,na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.

3. X-Nation.org uprawnione jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub trenera odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, a także w przypadku gdy Członek Klubu zalega z zapłatą opłaty członkowskiej.

IV. Ogólne warunki

1. Członkowie Klubu zobowiązani są uczęszczać na treningi.

2. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.

3. Członek Klubu uczestniczący w turniejach i zawodach oficjalnych zobowiązany jest podpisać Kontrakt Zawodniczy z X-Nation.org

Cennik:

Opłata członkowska 10 zł / msc. - Płatność składki jest dobrowolna.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zybel sp. z o.o. można się z nami skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: siedziby spółki - przez e-mail: kontakt@x-nation.org

 

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu realizacji usług związanych z prowadzenie klubu sportowego.

 

Podstawa prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. kodeks spółek handlowych i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane przez 5 lat od momentu rozwiązania i likwidacji organizacji (klubu sportowego), następnie zaś zostaną one usunięte.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych*: prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

bottom of page